زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۴

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۴

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم تابستان۹۴ را اعلام نمود.

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۴ اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۴ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم تابستان۹۴ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان ثبت نام ترم تابستان۹۴

زمان ثبت نام ترم تابستان۹۴

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم تابستان ۹۴ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان امتحان مصاحبه پايان ترم بهار اعلام شد

زمان امتحان مصاحبه پايان ترم بهار اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطح های Run۴,E۳,PI۳,I۴ اعلام گرديد.

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان 94

زمان شروع كلاسهای ترم تابستان ۹۴

واحد آموزش موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا زمان شروع كلاسهای ترم تابستان۹۴ را اعلام نمود.

زمان تعيين سطح ترم تابستان94 اعلام شد

زمان تعيين سطح ترم تابستان۹۴ اعلام شد

زمان و مكان تعيين سطح برای متقاضيان جديدالورود ترم تابستان۹۴ از طرف واحد آموزش اعلام گرديد.

زمان ثبت نام ترم تابستان94

زمان ثبت نام ترم تابستان۹۴

برنامه زمانی ثبت نام برای ترم تابستان ۹۴ از طرف واحد آموزش موسسه اعلام گرديد.

زمان امتحان مصاحبه پايان ترم بهار اعلام شد

زمان امتحان مصاحبه پايان ترم بهار اعلام شد

از طرف واحد آموزش زمان برگزاری آزمون مصاحبه برای سطح های Run۴,E۳,PI۳,I۴ اعلام گرديد.

برنامه امتحانات پايان ترم بهار اعلام شد

برنامه امتحانات پايان ترم بهار اعلام شد

واحد آموزش موسسه بوعلی سينا برنامه امتحانات پايان ترم سطوح كودكان، نوجوانان و بزرگسالان را اعلام نمود.

انتشار مطالب زبان آموزان

انتشار مطالب زبان آموزان

خدمتی جديد از وب سايت موسسه زبانهای خارجی بوعلی سينا برای زبان آموزان و علاقه مندان به زبان انگليسی

راهنمای ثبت نام اينترنتی

راهنمای ثبت نام اينترنتی

برای اطلاع و راهنمايی ثبت نام اينترنتی راهنمای ثبت نام را دانلود كنيد.بديهی است ثبت نام زبان آموزان فقط به صورت اينترنتی صورت ميگيرد.