سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸

شعبه سينا ۲ (برادران ۲۲ بهمن)

اسامي زبان آموزان برتر(تاپ)ترم تابستان۹۸ واحد سينا۲(برادران ۲۲بهمن)
 اسامی زبان آموزان برتر(تاپ) ترم تابستان98 به شرح ذيل ميباشد: